Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing indien de cursist zich heeft ingeschreven voor het volgen van een cursus bij The Fysio Game. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen van The Fysio Game.

2. The Fysio Game is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Op iedere tot stand gekomen overeenkomst is de op dat moment meest recente versie van de algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst 

1. De overeenkomst komt tot stand door een inschrijving van de cursist voor een cursus bij The Fysio Game.

2. De inschrijving of opdracht geschiedt schriftelijk (per post, e-mail of website) of mondeling (telefonisch). De cursist aanvaardt met zijn schriftelijke of mondelinge inschrijving deze algemene voorwaarden. 

3. Voor de cursist is er na inschrijving een bedenktermijn van toepassing van veertien dagen. De bedenktermijn vervalt op de eerste dag dat de cursus is aangevangen en de cursist hieraan heeft deelgenomen.

4. De inschrijving wordt definitief op het moment dat The Fysio Game in het bezit is van een volledig ingevuld inschrijfformulier en de bedenktermijn verstreken is.

5. De inschrijving zal door The Fysio Game schriftelijk worden bevestigd en The Fysio Game behoudt zich het recht voor om een inschrijving of opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.  

Artikel 3. Financiële verplichtingen

1. De cursist is het bedrag verschuldigd die op het moment van het afsluiten van de overeenkomst is afgesproken. Het verschuldigde bedrag is exclusief BTW en inclusief administratiekosten.

2. Het verschuldigde bedrag blijft bij het gedeeltelijk volgen van een cursus of opleiding bij The Fysio Game gelijk.

3. Na totstandkoming van de overeenkomst wordt door The Fysio Game een factuur verzonden naar de cursist waarvan de betaling dient te geschieden binnen veertien dagen. Indien de betaling niet tijdig wordt voldaan door de cursist, is de cursist zonder ingebrekestelling in verzuim. Indien de cursist na een herinnering de factuur nog steeds niet voldoet, ontvangt de cursist een aanmaning waarbij € 30 administratiekosten in rekening zullen worden gebracht.

4. De cursist is bij het niet tijdig voldoen van de betaling vanaf de vervaldag van de factuur naast de wettelijke rente, ook de buitengerechtelijke kosten verschuldigd, onverminderd het recht van The Fysio Game om de door haar daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen. In de gevallen dat de cursist het verschuldigde bedrag niet of niet tijdig heeft voldaan aan The Fysio Game, is The Fysio Game gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en de eventuele schade uit hoofde van deze ontbinding op de cursist te verhalen.

Artikel 4. Annuleringen

1. The Fysio Game kan in het geval van onvoldoende inschrijvingen een cursus annuleren of deze samenvoegen, tenzij schriftelijk anders is bepaald.

2. Een cursus kan door The Fysio Game ook worden geannuleerd of samengevoegd in het geval van bijzondere onvoorziene omstandigheden, zoals het uitvallen van één of meerdere docenten of het onvoorzien niet beschikbaar zijn van een gereserveerde cursuslocatie.

3. The Fysio Game behoudt zich het recht voor om wijzigingen in het programma, docent of de locatie aan te brengen. The Fysio Game zal de cursist daarvan tijdig op de hoogte stellen.

4. De cursist is bevoegd zijn inschrijving schriftelijk tot drie weken voor aanvang van de cursus te annuleren. Bij annulering tot drie weken voor aanvang van de cursus zal The Fysio Game hiervoor € 50 administratiekosten in rekening brengen. Indien de factuur al is voldaan wordt het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten door The Fysio geretourneerd. Bij annulering binnen drie weken voor aanvang van de cursus is afnemer het volledige bedrag verschuldigd. Er bestaat in dat geval geen recht op teruggave van het betaalde cursusgeld.

5. Indien blijkt dat de cursist niet in staat is de cursus bij te wonen kan hij of zij een vervanger aan de cursus laten deelnemen, mits deze past in de doelgroep van de cursus of opleiding. De mogelijkheid van vervanging kan door The Fysio Game worden uitgesloten.

Artikel 5. Accreditatie

1.Voor de cursussen verzorgd door The Fysio Game zal accreditatie worden aangevraagd.

2. De actuele status van de accreditatie staat op de website www.thefysiogame.nl bij de betreffende cursus aangegeven.

Artikel 6. Auteursrechten 

1. In overleg met de docent zal The Fysio Game het cursusmateriaal ter beschikking stellen. Het is de cursist niet toegestaan enig in het kader van een ontwikkeld opleidingsproduct ter beschikking gesteld materiaal, zonder toestemming van The Fysio Game te verveelvoudigen, openbaar te maken of te wijzigen.

2. Het is de cursist niet toegestaan om op basis van de door The Fysio Game verzorgde cursus, ontwikkelde leerplannen en/ of het hierbij gebruikte lesmateriaal zelf of in samenwerking met derden, een soortgelijke opleiding te (doen) ontwikkelen of te (doen) verzorgen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Fysio Game.

Artikel 7. Aansprakelijkheid 

1. The Fysio Game sluit (behoudens opzet en/of grove schuld) iedere vorm van aansprakelijkheid voor eventuele schade – direct dan wel indirect – uit, met uitzondering van haar wettelijke aansprakelijkheid. 

2. Het cursusmateriaal wordt door The Fysio Game zorgvuldig samengesteld. The Fysio Game kan niet instaan voor de volledige juistheid van het cursusmateriaal. The Fysio Game aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid die voortvloeit uit een handeling die is gebaseerd op het cursusmateriaal. 

3. Indien een cursist schade lijdt als gevolg van een nalatigheid van The Fysio Game, één van haar medewerkers of een door haar ingehuurde docent(en), is iedere aansprakelijkheid van The Fysio Game beperkt tot een maximumbedrag, dat gelijk is aan het cursusgeld dat de cursist op basis van de met The Fysio Game gesloten overeenkomst verschuldigd is. 

4. The Fysio Game aanvaart geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de cursist lijdt als gevolg van annulering van een cursus. 

5. The Fysio Game is niet verantwoordelijk voor het beroepsmatig toepassen van de theorie dat tijdens de cursus aan bod is gekomen.

6. The Fysio Game sluit aansprakelijkheid voor vermissing, beschadiging en/of diefstal van aan de deelnemer toebehorende voorwerpen uit.  

Artikel 8. Privacy

1. The Fysio Game gebruikt de door haar ontvangen persoonsgegevens van cursisten om hen te informeren over opleidingsproducten. Cursisten hebben het recht om bezwaar te maken tegen het verder ontvangen van deze informatie.

2.  Cursisten komen ten aanzien van de door hen van The Fysio Game ontvangen persoonsgegevens van derden, alle verplichtingen uit de privacywetgeving na.

Artikel 9. Klachtenprocedure

1. Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop The Fysio Game zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of haar heeft gedragen, schriftelijk een klacht in te dienen bij The Fysio Game.

2. Een gedraging van een persoon, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van The Fysio Game wordt aangemerkt als een gedraging van The Fysio Game.

3. De behandeling van de klacht geschiedt door een persoon die niet bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft, betrokken is geweest. 

4. De klacht wordt binnen zes weken na ontvangst afgehandeld. De klachtbehandelaar kan de afhandeling voor ten hoogste vier weken verdagen Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager.

5. The Fysio Game stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar aanleiding van de klacht, alsmede van de eventuele conclusies die zij daaraan verbindt. 

Artikel 10. Toepasselijk recht 

1Op de overeenkomst tussen The Fysio Game en de wederpartij is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Eventuele geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank Amsterdam, tenzij wettelijke bepalingen anders voorschrijven.

 

© Copyright 2024 The Fysio Game | Privacy Statement | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Klachtenregeling